Remuneratiecommissie

De commissie heeft als algemene taak het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad van Commissarissen op het specifieke werkterrein van de remuneratie.

De remuneratiecommissie (beloningscommissie) bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen. De commissie heeft als algemene taak het voorbereiden van de besluitvorming door de Raad op het specifieke werkterrein van de remuneratie. De remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

  • het doen van een voorstel voor selectiecriteria en een benoemingsprocedure inzake leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
  • het doen van een voorstel voor een profielschets van leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
  • het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen en de bestuurder ter benoeming door de Raad van Commissarissen;
  • het doen van een voorstel voor het te voeren bezoldigingsbeleid voor de directeur-bestuurder en de commissaris;
  • het opmaken van een voorstel voor het remuneratierapport, dat een verslag bevat van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht. Het rapport bevat ook een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komend boekjaar door de Raad van Commissarissen wordt voorzien;
  • aan het eind van het jaar: het voeren van het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder om te beoordelen of de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd.