Urgentievoorwaarden

U kunt urgentie aanvragen als u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende.
 • Bij het ontstaan van de urgente situatie woonde u minimaal één jaar aaneengesloten in de gemeente Eemsdelta of Het Hogeland. Daarnaast woont u tijdens de urgente situatie in de gemeente Eemsdelta of Het Hogeland. U moet dit kunnen aantonen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
 • U beschikt over een geldig Nederlands verblijfsdocument en bent 18 jaar of ouder.
 • De urgente situatie is minder dan drie maanden geleden ontstaan.
 • U kunt aantonen dat u zelf acties heeft ondernomen voor vervangende woonruimte.

Uitzondering: voor een woning in Appingedam komt u alleen in aanmerking als u nu al in de gemeente Appingedam woont.

Let op: als u aan deze voorwaarden voldoet, betekent dit nog niet dat u automatisch urgentie krijgt toegewezen. Dit hangt namelijk ook af van uw omstandigheden.

Omstandigheden

U kunt alleen een urgentie aanvraag doen als u zich in een van de volgende omstandigheden bevindt.

Echtscheiding/relatiebreuk en zorg voor minderjarig kind

U heeft te maken met echtscheiding of een relatiebreuk. U kunt dit aantonen met een kopie van de echtscheidingspapieren of van de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap. Daarnaast heeft u de zorg voor tenminste één minderjarig kind dat basisonderwijs volgt. Bij een echtscheiding moet u een schriftelijke verklaring van uw advocaat bijvoegen waaruit blijkt dat de kinderen met u meeverhuizen. Bij een relatiebreuk moet u op andere wijze kunnen aantonen dat u de dagelijkse zorg over de kinderen heeft. Bij co-ouderschap kunnen we slechts aan één ouder een woning toewijzen.

Financiële problemen

Uw inkomen is buiten uw schuld om plotseling gedaald, waardoor u niet in uw woning kunt blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld als u werkloos bent geraakt of bij een faillissement. U moet dit kunnen aantonen met officiële documenten, zoals een ontslagbrief, een verklaring faillissement of een document van de gemeentelijke sociale dienst. Of u bent gedwongen uw woning te verkopen door een gerechtelijk vonnis. U moet dit kunnen aantonen met gerechtelijk stukken.

Het beoordelen van financiële situaties is vaak maatwerk. Daarom kunnen we van u vragen dat u zich meldt bij een kredietbank.

Persoonlijke problemen

U heeft zeer ernstige persoonlijke problemen, waarbij levensbedreigende situaties ontstaan. U bent slachtoffer van huiselijk geweld of uw geestelijk welzijn is in het geding.U heeft al hulp ingeroepen van hulpverlenende instanties. U moet dit kunnen aantonen met een verklaring van een hulpverlenende instantie. Een brief van de huisarts is hier niet afdoende. Als er sprake is van geweld, moet u aangifte hebben gedaan bij de politie.

Calamiteiten

Uw woning is onbewoonbaar verklaard, als gevolg van brand, overstroming of explosie- of instortingsgevaar.

Geen urgentie

U kunt géén urgentie aanvragen in de volgende situaties.

 • U voldoet niet aan de voorwaarden of u bevindt zich niet in een van de genoemde omstandigheden.
 • De omstandigheid waarin u verkeert, is ontstaan door uw eigen keuze of verantwoordelijkheid.
 • U bent gedwongen uw woning te verkopen wegens wanbetaling of u kunt door eigen toedoen de huur niet meer betalen.
 • Uw woning vertoont achterstallig onderhoud of uw woning is te groot of te duur.
 • U veroorzaakt overlast in de directe omgeving.
 • U zoekt andere woonruimte in verband met gezinshereniging of -uitbreiding of vanwege problemen binnen een ouder-kindrelatie.

Urgentie aanvragen

 • U vraagt urgentie aan met het aanvraagformulier urgentie. U print het formulier uit en vult het volledig in. U stuurt mee:
  • uittreksel inschrijving gemeentelijke basisadministratie (GBA);
  • bevestiging van uw inschrijving als woningzoekende;
  • kopie van uw legitimatie of van een geldig verblijfsdocument;
  • verklaring van verhuurder of bankverklaring;
  • kopieën van officiële documenten waarmee u uw omstandigheden kunt aantonen.

Afwikkeling

 • Wij beoordelen uw aanvraag. Zo nodig winnen we advies in bij externe instanties. U krijgt binnen vier weken schriftelijk antwoord.
 • Als we uw aanvraag als kansrijk zien, nodigen we u uit voor een persoonlijk gesprek.
 • Als we urgentie toekennen, doen we u binnen vier maanden een passend woningaanbod. Als u deze aanbieding weigert zonder een gegronde reden, vervalt uw urgentie.